Huron Lake Front Park
310 Park Street
Huron, Ohio 44839